Φόρμα Καταγραφής

Όσον αφορά την καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας που συνδέεται στενά με την καταγραφή και την υποβολή εκθέσεων, και λαμβάνοντας υπόψη τους υπαλλήλους των δημόσιων συγκοινωνιών, ιδίως τους υπαλλήλους της πρώτης γραμμής (π.χ. οδηγούς), όπως επιβαρύνονται από την συχνή έκθεση σε ρατσιστικά και επιθετικά περιστατικά, το πρόγραμμα REVERT προτείνει μια μέθοδο καταγραφής και αναφοράς τη δυνατότητα βελτίωσης της επικοινωνίας και της συνεργασίας στο πλαίσιο του οργανισμού και με άλλους ενδιαφερόμενους για την αποτελεσματική αντιμετώπιση του θέματος. Επιπλέον, μέσω της καταγραφής και της υποβολής εκθέσεων, οι υπάλληλοι των δημόσιων συγκοινωνιών δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τα καθημερινά ρατσιστικά και ξενοφοβικά συμβάντα μεμονωμένα, δεδομένου ότι μια ενημερωμένη διοίκηση θα είναι υπεύθυνη να λαμβάνει μέτρα και να διασφαλίζει την ασφάλεια των εργαζομένων και των δικαιούχων ή των πελατών της οργάνωσης ή της εταιρείας δημόσιων μεταφορών.

Η διαδικασία υποβολής αναφοράς που χρησιμοποιείται από το έργο REVERT έχει σχεδιαστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες καταγραφής και αναφοράς του οργανισμού του ΟΑΣΑ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένοι όροι για τη διευκόλυνση της αποφυγής επιβάρυνσης των εργαζομένων.