περίληψη

Το έργο “REVERT: REsilience without ViolencE, Resistance without haTe in Public transport” αποσκοπεί στη δημιουργία συνθηκών για ένα αρμονικό και φιλικό κοινωνικό περιβάλλον στις δημόσιες συγκοινωνίες, προωθώντας την ανοχή μέσω της ανθεκτικότητας και της αντίστασης στο μίσος και τη βία, αναπτύσσοντας και εφαρμόζοντας ένα καινοτόμο μοντέλο πρόληψης και καταπολέμησης του ρατσισμού στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Με βάση τα παραπάνω, ο κύριος στόχος του έργου είναι να αυξήσει τα επίπεδα ανθεκτικότητας των οδηγών των δημόσιων συγκοινωνιών μέσω εργαλείων που θα τους καθοδηγήσουν στην αντιμετώπιση των συγκρούσεων. Έχοντας διαθέσιμους τρόπους παρέμβασης και επίλυσης των διαφορών, αναμένεται να μειωθούν αρνητικά συναισθήματα, όπως ο φόβος, το άγχος και η αμφιθυμία που προκαλούνται εξαιτίας των συγκρούσεων. Συνεπώς, η αντίληψη της προσωπικής επάρκειας (αυτοαποτελεσματικότητας) και η εμπιστοσύνη στον εαυτό τους θα αυξηθεί, καθιστώντας τους πιο ανθεκτικούς και δημιουργώντας τα ίδια αισθήματα στους υπόλοιπους επιβάτες.

Το Έργο απευθύνεται στους επιβάτες στο σύνολό τους ενημερώνοντάς τους σχετικά με αποτελεσματικούς τρόπους δράσης και επίλυσης ρατσιστικών επιθέσεων κατά μεταναστών / προσφύγων, όπως επίσης και σε μετανάστες / πρόσφυγες, οι οποίοι θα ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν για την αναφορά περιστατικών ρατσιστικής βίας.

Τέλος, το έργο στοχεύει στην προώθηση δικτύωσης μεταξύ των φορέων μεταφορών και όλων των εμπλεκόμενων φορέων στον τομέα της ξενοφοβίας και της διακριτικής συμπεριφοράς απέναντι σε μετανάστες/πρόσφυγες, δημιουργώντας επίσης ένα Παρατηρητήριο ξενοφοβικής και ρατσιστικής συμπεριφοράς στο πλαίσιο του οργανισμού μεταφορών.

Συνολικά, προωθώντας την ανεκτικότητα μέσω της ανθεκτικότητας και της αντίστασης στο μίσος και τη βία, η προτεινόμενη παρέμβαση αναμένεται να δημιουργήσει ένα θετικό και ασφαλές περιβάλλον μέσα στις δημόσιες συγκοινωνίες για όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (π.χ. οδηγούς, μετανάστες / πρόσφυγες / επιβάτες).

περιγραφή των δράσεων

Για την υποστήριξη του έργου των οδηγών και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας, της συνέχειας και της διάδοσης των αποτελεσμάτων του μοντέλου που θα εφαρμοστεί, θα συμμετάσχουν στο έργο τόσο εκτελεστικά μέλη από τις αστικές δημόσιες συγκοινωνίες της Αθήνας, όσο και επιβάτες που χρησιμοποιούν καθημερινά τα ΜΜΜ.

Με στόχο τη συνέχιση και τη βιωσιμότητα του έργου, τα στελέχη θα εκπαιδεύονται στην επίλυση συγκρούσεων και στην αναφορά ρατσιστικών επιθέσεων. Η μεταφορά τεχνογνωσίας αυτού του καινοτόμου μοντέλου θα δώσει στον οργανισμό την ευκαιρία να επαναλάβει και να επανασυνθέσει το μοντέλο. Ο οδηγός, λοιπόν, αποκτά σημαντικό ρόλο του διαμεσολαβητή, ο οποίος, ως επίσημος εκπρόσωπος ενός δημόσιου θεσμικού οργάνου, μπορεί να αποτελέσει σημείο αναφοράς και πρότυπο για τον υπόλοιπο λαό.

Τέλος, με τη συμμετοχή των επιβατών στο αρχικό στάδιο του έργου και με τη διάδοση μηνυμάτων σχετικά με τους κατάλληλους τρόπους και συμβουλές για την αντιμετώπιση καταστάσεων σύγκρουσης και ρατσιστικής συμπεριφοράς, στοχεύουμε τόσο στην ευαισθητοποίηση όσο και στη δημιουργία παραγόντων ειρηνικής και ολοκληρωμένης επίλυσης εντός της κοινότητας φιλοξενίας. Επιπλέον, οι μετανάστες και οι πρόσφυγες θα ενημερωθούν για τα δικαιώματά τους και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν σε περίπτωση που γίνουν θύματα ρατσιστικής βίας.

Στόχοι

  • Βελτίωση της ανταπόκρισης σε περιστατικά ξενοφοβίας στα ΜΜΜ με βάση ένα στοχοθετημένο σχέδιο δράσης συνεργαζόμενων φορέων και ένα καινοτόμο μοντέλο ανάπτυξης ανθεκτικότητας και επίλυσης συγκρούσεων
  • Παροχή εργαλείων και υποστήριξη των οδηγών των αστικών συγκοινωνιών για την πρόληψη και αντιμετώπιση της ξενοφοβία
  • Ενίσχυση της προστασίας των μεταναστών και προσφύγων μέσω της προώθησης καταγραφής των περιστατικών ρατσιστικής συμπεριφοράς στα ΜΜΜ και της συνεργασίας μεταξύ των αρμόδιων φορέων.

Δράσεις

Το έργο REVERT προτείνει μια καινοτόμο μεθοδολογία που εστιάζει στην παροχή εργαλείων επίλυσης συγκρούσεων στους οδηγούς δημόσιων μεταφορών. Με την αύξηση της ευελιξίας των οδηγών και της πολιτιστικής ευαισθητοποίησης, το έργο προωθεί την αλλαγή της κουλτούρας και της οργάνωσης μέσα στις δημόσιες συγκοινωνίες.

Επιπλέον, το έργο βασίζεται σε μια ολιστική προσέγγιση, με σαφή στόχο τη συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους στο κοινωνικό οικοσύστημα των δημόσιων μεταφορών (οδηγών, επιβατών, μεταναστών / προσφύγων και ενδιαφερομένων), την προώθηση της ανταλλαγής γνώσεων και πληροφοριών και επίσης τη δικτύωση αποτελεσματική πρόληψη και καταπολέμηση του ρατσισμού και της ξενοφοβίας.

Aνάπτυξη της μεθοδολογίας

Αυτό το μέρος του έργου θα επικεντρωθεί στην καλύτερη κατανόηση του υπό εξέταση θέματος, δηλαδή της μισαλλοδοξίας στις δημόσιες συγκοινωνίες, της συλλογής στοιχείων από διάφορους ενδιαφερόμενους και προοπτικές. Για το σκοπό αυτό θα διεξαχθούν πρωτογενείς και δευτερογενείς ερευνητικές δραστηριότητες, όπως ομάδες συζήτησης με οδηγούς και ενδιαφερόμενους φορείς, συνεντεύξεις με επιβάτες και μετανάστες/ πρόσφυγες- θύματα ρατσιστικών επιθέσεων στα ΜΜΜ.

Εκπαίδευση του προσωπικού του ΟΑΣΑ

Οι εκπαιδευτικές δράσεις που απευθύνονται στο προσωπικό του ΟΑΣΑ αποτελούν τη ραχοκοκαλιά του προτεινόμενου σχεδίου. Στόχος των δράσεων είναι οι εξής: α) Δημιουργία ατόμων που μπορούν να ενεργούν ως υποστηρικτές στο πλαίσιο της οργάνωσης, έχοντας πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα στους συναδέλφους τους (ομότιμους συμβούλους) όσον αφορά την προώθηση της μισαλλοδοξίας και της ανθεκτικότητας. β) να ευαισθητοποιήσει όσο το δυνατόν περισσότερους οδηγούς στις δημόσιες συγκοινωνίες, παρέχοντάς τους πνευματικούς και ψυχολογικούς πόρους για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις συγκρούσεις που σχετίζονται με τη μισαλλοδοξία και την ξενοφοβία, με αποτελεσματικό και κατάλληλο τρόπο.
Οι εκπαιδευτικές δράσεις θα περιλαμβάνουν:

  1. Εκπαίδευση των εκπαιδευτών, απευθυνόμενο στους οδηγούς και ενδεχομένως σε διοικητικό προσωπικό του ΟΑΣΑ. Οι εκπαιδευτές καθ ‘όλη τη διάρκεια της κατάρτισης και της συνεχιζόμενης υποστήριξης που θα παρέχεται, θα μπορούν να ενεργούν ως “Φορείς αλλαγής” μέσα στον οργανισμό, προωθώντας την ψυχολογική υγεία των συναδέλφων τους και τις αποτελεσματικές διαδικασίες επίλυσης των συγκρούσεων.
  2. Ημερίδες πληροφόρησης: προώθηση της γνώσης σχετικά με το έργο και τους πόρους του
  3. Συμμετοχή σε βιωματικά σεμινάρια: παροχή γνώσεων και δεξιοτήτων, με έμφαση στις δεξιότητες διαχείρισης και επίλυσης των συγκρούσεων μέσω γρήγορων και συμμετοχικών δραστηριοτήτων (π.χ. παιχνίδια ρόλων, σύντομες συζητήσεις) προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των οδηγών λεωφορείων και τρόλεϊ.
  4. Μικτές δραστηριότητες με μετανάστες: Μέσω συζητήσεων και ομαδικής συζήτησης, οι οδηγοί θα αναπτύξουν δεσμούς με τους μετανάστες / πρόσφυγες, προωθώντας την κατανόηση, ενώ ταυτόχρονα θα εντοπίζουν κοινά στοιχεία (δηλαδή αγωνίες που σχετίζονται με τρωτά σημεία, αίσθημα ανασφάλειας).

Πιλοτική εφαρμογή

Αυτή η φάση του έργου θα διεξαχθεί μετά τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, λαμβάνοντας υπόψη ότι οι εκπαιδευτές και οι συμμετέχοντες οδηγοί μέσω διαφόρων δραστηριοτήτων πρόκειται να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία και τις προσεγγίσεις που αναπτύσσονται στην επαγγελματική τους πρακτική. Στόχος αυτής της φάσης θα είναι η ενίσχυση των εκπαιδευτικών δράσεων μέσω της παροχής ανατροφοδότησης και υποστήριξης στη χρήση αναπτυγμένων εργαλείων και προσεγγίσεων, εντοπισμού πιθανών δυσκολιών και κρίσιμων ζητημάτων που πρέπει να αντιμετωπιστούν.

Καμπάνιες που προσεγγίζουν τους επιβάτες για την ενημέρωσή τους σχετικά με τον τρόπο αντιμετώπισης σε περίπτωση ρατσιστικού γεγονότος / εμφάνισης intolerance

Δημιουργία και προώθηση θετικών μηνυμάτων μέσω του Ολοκληρωμένου Συστήματος Τηλεματικής των αστικών μεταφορών, με έμφαση στην ανθεκτικότητα ως απάντηση στη intolerance.