Πιλοτικό Παρατηρητήριο

Η πρόληψη και καταπολέμηση του φαινομένου ρατσισμού και της ξενοφοβίας είναι συνυφασμένη με την καταγραφή και αναφορά των τέτοιων περιστατικών. Η καταγραφή και αναφορά αποτελούν τη βάση για την χαρτογράφηση, κατανόηση και ανάδειξη των φαινομένων του ρατσισμού και της ξενοφοβίας αλλά και τη συνακόλουθη οργάνωση αποτελεσματικής δράσης για την καταπολέμηση και πρόληψή του.

Λαμβάνοντας υπόψη την υψηλή συχνότητα ρατσιστικών και ξενοφοβικών περιστατικών εντός των δημόσιων μεταφορών, την έκθεση των οδηγών σε αυτά αλλά και την συνεπακόλουθη επιβάρυνση στο έργο τους, το πρόγραμμα REVERT προτείνει μια μέθοδο καταγραφής και αναφοράς ρατσιστικών και ξενοφοβικών φαινομένων για την καλύτερη αντιμετώπιση και καταπολέμησή τους. Η μέθοδος καταγραφής και αναφοράς περιλαμβάνει τη συλλογή δεδομένων μέσω της φόρμας καταγραφής που σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου με τη συμμετοχή των ίδιων των οδηγών. Παράλληλα, δεδομένα συλλέγονται και από επιβάτες-μάρτυρες ξενοφοβικών και ρατσιστικών περιστατικών, καθώς δίνεται η δυνατότητα να μοιραστούν την εμπειρία τους και να συμβάλλουν ενεργά στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Η συλλογή και διάχυση των δεδομένων εντός του οργανισμού επιτρέπουν την ενημέρωση των υπαλλήλων και της διοίκησης του οργανισμού δημόσιων συγκοινωνιών σχετικά με την ένταση του φαινομένου και τις περιοχές όπου αυτό εντοπίζεται συχνότερα και τη λήψη αποφάσεων για αντιμετώπιση του φαινομένου συνολικά. Με αυτόν τον τρόπο, υποστηρίζονται οι εργαζόμενοι Πρώτης Γραμμής, δηλαδή οι οδηγοί, ενώ καλλιεργείται παράλληλα το αίσθημα της ασφάλειας για όλους τους επιβάτες των δημόσιων συγκοινωνιών.

Η διαδικασία καταγραφής και αναφοράς που χρησιμοποιείται από το έργο REVERT έχει σχεδιαστεί με βάση τις υπάρχουσες διαδικασίες του οργανισμού του ΟΑΣΑ, ενώ έχουν ληφθεί υπόψη συγκεκριμένοι όροι για τη διευκόλυνση της αποφυγής επιβάρυνσης των εργαζομένων.